Zużyte baterie - Recykling

Logo battery

Baterie są przerabiane lub składowane

Wszystkie zebrane baterie są segregowane i przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwiane i odpowiednio składowane. Recykling to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym.

Metody recyklingu baterii i akumulatorów:

Metoda mechaniczna - rozdrabniamy i rozdzielamy na poszczególne frakcje:

  • Ferromagnetyka - stal i inne metale,
  • Diamagnetyka - papier i tworzywa sztuczne,
  • paramagnetyka - pozostałe zanieczyszczenia.

Metoda hydrometalurgiczna - polega na odzyskaniu materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach lub zasadach.

Metoda termiczna- polega na odzyskaniu materiałów dzięki wytopom metalu w piecach w temp. ok. 1400°C. Ze względu na możliwość wydzielania się z odpadów toksycznych substancji, proces jest prowadzony w taki sposób, aby wykluczyć bezpośredni kontakt ze skórą, drogami oddechowymi i błonami śluzowymi.

Recyklingiem baterii i akumulatorów w Polsce szczególnie intensywnie zajmują się Centra S.A. oraz Baterpol Sp. z o.o., poddając je recyklingowi w Zakładzie Przerobu Złomu Akumulatorowego w Świętochłowicach.

Baterie zawierają kadm, który dzięki swoim właściwościom fizyko-chemicznym bardzo łatwo podlega obróbce przemysłowej. Stosowany jest jako zabezpieczenie antykorozyjne, w produkcji zasadowych akumulatorów, tzw. baterii niklowo-kadmowych.

Więcej informacji na www.zbierajmybaterie.pl