Książki i artykuły polskojęzyczne
dotyczące technologii ogniw paliwowych

Poniżej zamieszczono wybrane polskojęzyczne pozycje książkowe i artykuły dotyczące technologii ogniw paliwowych.

KSIĄŻKI POLSKOJĘZYCZNE

Tytuł: Ogniwa paliwowe typu PEM : teoria i praktyka

Autor: Małek Arkadiusz, Wendeker Mirosław

Wydawnicwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej

Rok wydania: 2010

Ilość stron: 93

Pobierz pełną wersję


Tytuł: Badania właściwości użytkowych materiałów stosowanych na interkonektory ogniw paliwowych typu PEMFC

Autor: Renata Włodarczyk

Wydawnicwo: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Rok wydania: 2011

Ilość stron: 190

Opis: Monografia prezentuje materiały do budowy okładek ogniw paliwowych typu PEMFC - jednego z najważniejszych elementów ogniwa. Okładki, zwane również interkonektorami, to elementy zamykajace elektrody wraz z elektrolitem w pojedyncze celki. Stanowia one około 80% masy ogniwa i 45% kosztów produkcji. Ze względu na wielofunkcyjność okładek do ogniw paliwowych dobór materiału na okładki jest niezwykle trudny.
W pracy zaproponowana została metoda wytwarzania materiałów na okładki ogniw PEMFC metodą metalurgii proszków. Metoda ta jest atrakcyjna, gdyż daje mozliwość wykonania elementów o skomplikowanych kształtach, co eliminuje etap końcowej obróbki mechanicznej materiałów, a odpowiednio dobrane parametry procesu prasowania oraz spiekania pozwalają na otrzymanie wyrobów o pożądanych własciwościach strukturalnych, wytrzymałościowych oraz odpornych na korozję.


Tytuł: Technologie Energetyczne

Autor: Chmielniak Tadeusz

Wydawnicwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT)

Rok wydania: 2008

Ilość stron: 564

Spis treści

Opis: Książka zawiera wykład na temat wszystkich znajdujących obecnie zastosowanie technologii produkcji elektryczności i ciepła. Przedstawiono w niej zasoby i ogólną charakterystykę głównych paliw oraz pojęcie systemu energetycznego, podsystemu elektroenergetycznego i jego interakcje ze środowiskiem naturalnym. Omówiono sposoby konwersji energii paliw w elektryczność i ciepło, rodzaje obiegów oraz bilanse substancji i energii. Następnie przedstawiono poszczególne rodzaje technologii energetycznych. Obszernie wyłożono zagadnienia dotyczące siłowni kondensacyjnych, będących podstawą polskiego podsystemu energetycznego. Omówiono zespół turbiny gazowej, hierarchiczne układy energetyczne, skojarzoną produkcję ciepła i elektryczności oraz energetykę jądrową. Ostatnie rozdziały poświęcono zagadnieniom energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Opisano elektrownie wiatrowe, energetykę słoneczną, wodną, geotermalną, ogniwa paliwowe, a także technologie energetycznego wykorzystania biomasy. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków: energetyka, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria środowiska i ochrona środowiska wyższych uczelni technicznych; inżynierów pracujących w elektrowniach, biurach projektowych energetyki i konstrukcji maszyn oraz urządzeń energetycznych. Powinni z niej skorzystać również studenci studiów podyplomowych z zakresu nowych technologii energetycznych.


Tytuł: Proekologiczne Odnawialne Źródła Energii

Autor: Lewandowski W.M

Wydawnicwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT)

Rok wydania: 2010 (wyd. IV)

Ilość stron: 432

Spis treści

Opis: Środowisko, w którym żyjemy, jest niszczone głównie przez przemysł oparty na energetyce konwencjonalnej wykorzystującej paliwa naturalne: węgiel, ropę naftową i gaz ziemny. Sposobem na zahamowanie dalszej jego degradacji jest nie tylko modernizacja energetyki konwencjonalnej, lecz przede wszystkim stopniowe eliminowanie paliw naturalnych i wykorzystanie nowych, niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii: wody, wiatru, biomasy, promieniowania słonecznego, ciepła wnętrza Ziemi, a także wprowadzanie materiało- i energooszczędnych technologii w przemyśle, budownictwie i gospodarstwach domowych. Zainteresowanego tą tematyką czytelnika książka Proekologiczne odnawialne źródła energii w pełni usatysfakcjonuje. Autor dołożył starań, aby skomplikowane zagadnienia przedstawić w jak najbardziej interesujący sposób. Wiadomości teoretyczne uzupełnił przykładami wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rachunkiem ekonomicznym nakładów i zysków, prognozami i kierunkami dalszego rozwoju energetyki niekonwencjonalnej. Na szczególną uwagę zasługują rozdziały traktujące o wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych, energii słonecznej i geotermalnej w budownictwie mieszkaniowym oraz o farmach energetycznych w Polsce i na świecie, ogniwach paliwowych, biopaliwach i proekologicznych sposobach konwersji energii oraz jej oszczędzania.


Tytuł: Ogniwa paliwowe Nowe kierunki rozwoju

Autor: Drulis Henryk. Red.

Wydawnicwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Rok wydania: 2005


Tytuł: Akumulatory, baterie, ogniwa

Autor: Andrzej Czerwiński

Wydawnicwo: WKiŁ (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności)

Rok wydania: 2005

Ilość stron: 188

Spis treści

Opis: Przystępnie napisana książka popularyzująca problematykę budowy współczesnych chemicznych źródeł energii oraz ich zastosowań w technice i życiu codziennym. Zawiera opis ogniw pierwotnych (cynk-mangan, cynk-tlenek rtęci, cynk-tlenek srebra, metal-powietrze, rezerwowe i litowe), ogniw odwracalnych (akumulatory kwasowo-ołowiowe, kadmowo-niklowe i żelazowo-niklowe oraz ogniwa wodorkowe, odwracalne cynkowo-manganowe i litowe, cynkowo-niklowe, odwracalne z tlenkiem srebra jako katodą, wysokotemperaturowe, stałe, REDOX, typu "Superkondensator", hybrydowe ładowalne) oraz ogniw paliwowych (alkaliczne, z elektrolitem polimerowym, kwasowe, ze stopionymi węglami, ze stałymi tlenkami, metanolowe i inne) wraz z ich zastosowaniem. Omówiono baterie stosowane w pojazdach o napędzie elektrycznym ze szczególnym uwzględnieniem ogniw paliwowych.


Tytuł: Ogniwa Paliwowe

Autor: Laszlo Redey

Wydawnicwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Rok wydania: 1973

Ilość stron: 218

Spis treści


Tytuł: Paliwa i generatory energii wspólnot wodorowych

Autor: Wiesław Ciechanowicz, Stefan Szczukowski

Wydawnicwo: Oficyna Wydawnicza WIT

Rok wydania: 2007

Ilość stron: 472

Spis treści

Opis: W książce nakreślono Mapę Drogową transformacji cywilizacji z Ekonomii Paliw Kopalnych do Ekonomii Wodoru. Era cywlizacji informatyczno-wodorowej będzie wyznaczać życie przyszłych pokoleń. Musimy więc nauczyć się rozpoznawać nowe kierunki rozwoju i w konsekwencji tworzyć innowacyjne gospodarki.
Obecnie jednym z wyzwań dla ludzkości staje się dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa oraz zrównowaznej mobliności jednostki.
Zrównoważony rozwój społeczeństwa w skali globalnej to między innymi możliwość posiadania bezprzewodowych generatorów energii. Takiego społeczeństwa, które będzie uniezależniało się od scentralizowanej lokalizacji paliw i będzie opierać się na różnorodnych i rozmieszczonych w różnych miejscach zasobach.


Tytuł: Pozyskiwanie energii z ogniw paliwowych typu PEM chłodzonych cieczą

Autor: W.Ogulewicz, D.Węcel, G.Wiciak, H.Łukowicz, J.Kotowicz

Wydawnicwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Rok wydania: 2010

Ilość stron: 109

Spis treści

Opis: W monografii zaprezentowano instalację wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych typu PEM, zasilanych wodorem. Paliwo wodorowe pozyskiwane jest z elektrolizerów zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi wykorzystującymi energię słoneczną. Publikacja zawiera informacje dotyczące budowy zastosowania i oddziaływania na środowisko naturalne ogniw paliwowych typu PEM.


Tytuł: Wodór Nośnikiem Energii

Autor: Romański Leszek

Wydawnicwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław

Rok wydania: 2007

Ilość stron: 108

Opis: W monografii zawarta jest problematyka dotycząca sposobów gromadzenia i wykorzystania wodoru. Opracowanie składa się z pięciu części: pierwsza zawiera charakterystykę właściwości fizycznych i chemicznych wodoru i możliwości wykorzystania go jako nośnika energii; druga część to omówienie trzech głównych metod pozyskiwania tego gazu, takich jak: termochemiczne sposoby produkcji wodoru, elektrolityczny rozkład wody oraz fotolityczny rozkład wody: część trzecia – wiadomości dotyczące gromadzenia wodoru, a także najnowszych sposobów magazynowania go w formie gazowej i ciekłej oraz w ciele stałym. W czwartej części zamieszczone są wiadomości dotyczące historii powstania, budowy oraz zasad działania ogniw paliwowych. W części ostatniej poruszone jest zagadnienie zastosowania wodoru w technice motoryzacyjnej do napędu silników wewnętrznego, jaki i zewnętrznego spalania. Autor opracowania podkreśla, że wodór stanowi jedno z niewielu racjonalnych „rozwiązań” problemów energetycznych naszej cywilizacji.


Tytuł: Wodór Jako Paliwo

Autor: Surygała Jan

Wydawnicwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Rok wydania: 2008

Ilość stron: 178

Spis treści

Opis: W książce przedstawiono problemy związane z możliwością wykorzystania wodoru jako paliwa nowej generacji, niemal idealnego, w takich sektorach, jak komunikacja, energetyka, ciepłownictwo- szczególnie w aspekcie jego zasobów, sprawności urządzeń oraz braku emisji gazów cieplarnianych. Omówiono wpływ obecnie stosowanych nośników energii na środowisko, metody otrzymywania wodoru i jego właściwości, sposoby magazynowania i bezpiecznego użytkowania z uwzględnieniem roli ogniw paliwowych i infrastruktury wodorowej. Podaną tematykę zaprezentowano w sposób umożliwiający Czytelnikowi dokonanie własnej oceny realności zastosowania wodoru jako paliwa przyszłości. Książka jest adresowana do studentów kierunków : inżynieria i technologia chemiczna, ochrona środowiska, technologia środków transportu, a także do wszystkich zainteresowanych gospodarką paliwową.


Tytuł: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła

Autor: Paska Józef

Wydawnicwo: Politechnika Warszawska

Rok wydania: 2010

Ilość stron: 240

Spis treści

Opis: Książka dotyczy zagadnień szeroko pojętego wytwarzania rozproszonego energii elektrycznej i ciepła. Przedstawiono przyczyny rozwoju wytwarzania rozproszonego, podstawowe definicje i klasyfikację oraz aktualny i prognozowany stan energetyki rozproszonej. Omówiono technologie stosowane w źródłach rozproszonych: wykorzystanie silników tłokowych, turbin i mikroturbin gazowych oraz silników Stirlinga; małe elektrownie wodne; elektrownie wiatrowe; elektrownie słoneczne (heliotermiczne i fotowoltaiczne); wykorzystanie biomasy i energii geotermicznej oraz ogniwa paliwowe.


Tytuł: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne

Autor: Jastrzębska Grażyna

Wydawnicwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Rok wydania: 2009 (wyd. 2 zmienione)

Ilość stron: 284

Spis treści

Opis: Książka jest poświęcona odnawialnym źródłom energii, takim jak wiatr, woda, Słońce, ciepło wnętrza Ziemi, biomasa, mającym wielkie znaczenie w bilansie energetycznym państw. Scharakteryzowano w niej ciekawe rozwiązania konstrukcyjne układów konwersji energii pozyskiwanej ze źródeł niekonwencjonalnych na energię elektryczną, wielkie inwestycje światowe oraz stan energetyki odnawialnej w Polsce. Omówiono także paliwo przyszłości, jakim jest wodór. Wiele miejsca poświęcono perspektywom rozwiązania problemów energetycznych i ekologicznych w zakresie motoryzacji, jako że środki transportu zużywają bardzo dużo energii. Przedstawiono pojazdy proekologiczne, przede wszystkim elektryczne i hybrydowe (również z zasadą synergii), różne rozwiązania układów napędowych i zasobników energii, a także zachodzące w nich procesy.
Książkę polecamy studentom kierunków ochrony środowiska i ekologii transportu, a także energetyki, elektrotechniki samochodowej, napędów elektrycznych. Mogą z niej również skorzystać ekologowie i inżynierowie zawodowo zajmujący się odnawialnymi źródłami energii, drogowymi pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi oraz ochroną środowiska naturalnego.


Tytuł: BOSCH Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne

Autor: Marek Brzeżański, Zdzisław Juda

Wydawnicwo: WKiŁ (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności)

Rok wydania: 2010

Ilość stron: 88

Spis treści

Opis: Budowa i działanie hybrydowych układów napędowych, zawierających silnik spalinowy i co najmniej jeden silnik elektryczny, wykorzystywanych coraz powszechniej w pojazdach samochodowych. Uwzględniono podział napędów hybrydowych, działanie pojazdów o napędzie hybrydowym, odzysk energii hamowania, podzespoły napędu elektrycznego w pojazdach hybrydowych oraz pokładową sieć elektryczną pojazdów z napędem hybrydowym. Ponadto opisano budowę i działanie ogniw paliwowych wykorzystywanych do napędu samochodów oraz paliwa alternatywne przeznaczone do silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Przejrzyste rysunki i schematy ułatwiają zrozumienie treści.


Tytuł: Ogniwa paliwowe i biomasa lignocelulozowa szansą rozwoju wsi i miast

Autor: Wiesław Ciechanowicz, Stefan Szczukowski

Wydawnicwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Rok wydania: 2003

Ilość stron: 322


Tytuł: Paliwa i energia XXI wieku szansą rozwoju wsi i miast

Autor: Wiesław Ciechanowicz, Stefan Szczukowski

Wydawnicwo: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Rok wydania: 2006

Ilość stron: 371

Spis treści


Tytuł: Wspólnoty wodorowe – przyszłość cywilizacji

Autor: Wiesław Ciechanowicz, Stefan Szczukowski

Wydawnicwo: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Rok wydania: 2009

Ilość stron: 538