Ogniwa paliwowe - normy

Normy związane z ogniwami paliwowymi

 • Technologia ogniw paliwowych - Część 2: Układy ogniw paliwowych
  (PN-EN 62282-2:2005)
 • Streszczenie: Ustala minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem oraz eksploatacją jednostek ogniw paliwowych. Dotyczy ona układów ogniw paliwowych z następującymi elektrolitami: alkaliczny; membrana protonowymienna (grupa ta zawiera również ogniwa paliwowe bezpośredniego spalania metanolu DMFC); kwas fosforowy; stopione węglany; tlenki stałe. Układy ogniw paliwowych mogą być wyposażone w obudowę lub bez obudowy i mogą pracować przy znacznie zwiększonym ciśnieniu lub przy ciśnieniu zbliżonym do ciśnienia otoczenia. Niniejsza norma dotyczy wyłącznie warunków, które mogą powodować zagrożenia dla osób bądź też mogą powodować zewnętrzne uszkodzenia ogniwa. Ze względu na fakt, iż uszkodzenia wewnętrznych konstrukcji ogniw paliwowych nie powodują zagrożeń na zewnątrz układu, niniejsza norma nie dotyczy ochrony przed uszkodzeniami tego rodzaju. W zależności od poszczególnych zastosowań wymagania te mogą być zastąpione przez wymagania innych norm dotyczących elementów zawartych w układach ogniw paliwowych.

 • Technologia ogniw paliwowych - Część 2: Układy ogniw paliwowych
  (PN-EN 62282-2:2005/A1:2007)
 • Streszczenie: Podano wymagania dotyczące orurowania i armatury, niemetalowych systemów orurowania, metalowych systemów orurowania i połączeń. Podano wymagania i badania wytrzymałości elektrycznej modułów ogniw paliwowych.

 • Technologie ogniw paliwowych - Część 3-1: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych - Bezpieczeństwo
  (PN-EN 62282-3-1:2008)
 • Streszczenie: Dotyczy stacjonarnych obudowanych niezależnych systemów ogniw paliwowych lub zintegrowanych stacjonarnych systemów ogniw paliwowych fabrycznie obudowanych, które generują energię elektryczną wytwarzaną w wyniku reakcji elektrochemicznych.

 • Technologia ogniw paliwowych - Część 3-2: Stacjonarne systemy zasilające z ogniw paliwowych - Metody badań eksploatacji
  (PN-EN 62282-3-2:2006)
 • Streszczenie: Obejmuje aspekty eksploatacyjne i środowiskowe działania stacjonarnych systemów ogniw paliwowych. Mają zastosowanie następujące metody badawcze: - moc wyjściowa określona dla warunków eksploatacyjnych i stanów przejściowych; - wydajność elektryczna i cieplna w określonych warunkach eksploatacyjnych; - charakterystyki środowiskowe; np. emisja gazów, hałas itp. dla określonych warunków eksploatacyjnych i stanów przejściowych. Nie zawiera wymagań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.

 • Technologie ogniw paliwowych - Część 3-3: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych - Instalacja
  (PN-EN 62282-3-3:2008)
 • Streszczenie: Podano minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji wnętrzowych i napowietrznych stacjonarnych systemów zasilania złożonych z ogniw paliwowych. Objęto instalacje systemów przyłączonych do sieci bezpośrednio jak i poprzez przełącznik. Dotyczy autonomicznych systemów zasilania, na napięcie przemienne lub stałe, ze zdolnością do odzysku ciepła lub bez. Zdefiniowano 23 terminy.

 • Technologie ogniw paliwowych - Część 5-1: Systemy zasilania z przenośnych ogniw paliwowych - Bezpieczeństwo
  (PN-EN 62282-5-1:2008)
 • Streszczenie: Określono wymagania dotyczące budowy, znakowania i badań przenośnych systemów ogniw paliwowych prądu przemiennego i stałego. Powyższe systemy ogniw paliwowych są przenośne i nie są przymocowane lub inny sposób związane z określonym miejscem. Celem przenośnych systemów ogniw paliwowych jest produkcja energii użytkowej. Dotyczy przenośnych systemów ogniw paliwowych o wyjściowym napięciu znamionowym nie przekraczającym 600 V prądu przemiennego albo 850 V prądu stałego, do użytku wewnątrz lub na zewnątrz budynków w środowisku bez zagrożeń.

 • Technologie ogniw paliwowych - Część 6-100: Systemy zasilania z mikroogniw paliwowych - Bezpieczeństwo
  (PN-EN 62282-6-100:2010)
 • Streszczenie: Dotyczy bezpieczeństwa: systemów zasilania złożonych z mikroogniw paliwowych, jednostek zasilających i zbiorników paliwowych wielokrotnego użytku lub łatwo wymiennych. Napięcie wyjściowe nie przekracza 60 V prądu stałego i mocy 240 VA. Wymiany zbiorników paliwowych objętych niniejszą normą dokonuje producent lub osoba uprawniona.

 • Technologie ogniw paliwowych - Część 6-200: Systemy zasilania z mikroogniw paliwowych - Metody badania wydajności
  (PN-EN 62282-6-200:2008)
 • Streszczenie: Określono metody badań wymaganych do oceny wydajności sytemów mikroogniw paliwowych stosowanych w laptopach, telefonach komórkowych, bezprzewodowych urządzeniach gospodarstwa domowego, przenośnych kamerach TV, itp. Opisano metody badania wydajności, charakterystyk prądowych, zużycia paliwa i wytrzymałości mechanicznej systemów mikroogniw ogniw paliwowych o napięciu wyjściowym do 60 V prądu stałego i mocy 240 W. Zdefiniowano 4 terminy.

 • Technologie ogniw paliwowych - Część 6-300: Systemy zasilania z mikroogniw paliwowych - Wymienność zbiorników paliwowych
  (PN-EN 62282-6-300:2010)
 • Streszczenie: Dotyczy wymiany zbiorników paliwowych. Wprowadzono wspólne rozwiązania w zakresie wymiany zbiorników paliwowych stosowanych w różnych jednostkach zasilających złożonych z mikroogniw paliwowych. Dotyczy zbiorników paliwowych jak również rozwiązań projektowych złączy. Stosowanie postanowień normy pozwala uniknąć niewłaściwego podłączenia zbiorników oraz wprowadzenia nieodpowiedniego paliwa. Określono metody badań zgodności z wymaganiami dotyczącymi wymiany zbiorników. Podano 21 definicji terminów.

 • Urządzenia gazowe - Gazowe urządzenia grzewcze na ogniwa paliwowe - Gazowe urządzenia grzewcze na ogniwa paliwowe o znamionowym obciążeniu cieplnym mniejszym lub równym 70 kW
  (PN-EN 50465:2008)

Więcej informacji można znależć na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Tam wymienione normy są również do nabycia.